Renta wypadkowa a prawo do emerytury

Dodał

oldOsoba posiadająca jednocześnie uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i do emerytury może sobie wybrać, czy będzie pobierać rentę powiększoną o połowę emerytury, czy emeryturę powiększoną o połowę renty. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy renta została przyznana w oparciu o Ustawę emerytalną.

Rencista wypadkowy pobiera świadczenie zgodnie z regulacjami nakreślonymi przez Ustawę wypadkową. Jeśli osiągnie on powszechny wiek emerytalny emerytura nie zostanie mu przyznana automatycznie – jest to możliwe tylko w przypadku osób pobierających rentę przysługującą na podstawie Ustawy emerytalnej (wówczas, zgodnie z art.101a w/w ustawy z dniem przyznania prawa do emerytury, ustaje prawo do renty).

Osoba pobierająca rentę z tytułu wypadku przy pracy w celu otrzymania emerytury powinna złożyć odpowiedni wniosek – najlepiej nie później niż w miesiącu, w jakim osiąga powszechny wiek emerytalny. Warto pamiętać, że osobom urodzonym po 31 grudnia 1948r przyznawane ono jest bez względu na długość wypracowanego okresu składkowego i bezskładkowego i wypłacana jest w tak zwanym zbiegu.

Osoba, która ma prawo do renty wypadkowej, czyli świadczenia wypłacanego z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, a równocześnie jest uprawniona do emerytury przyznawanej w oparciu o odrębne przepisy (Ustawę emerytalną) może dokonać wyboru, jakie będzie jej wypłacane świadczenie po osiągnięciu przez nią powszechnego wieku emerytalnego. Może to być bowiem:

-renta jak dotychczas, ale powiększona o połowę emerytury

-emerytura powiększona o połowę dotychczasowej renty.

Wynika to z zapisów w art.26 Ustawy wypadkowej.

Powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania, jeżeli osoba uprawniona o której mowa, osiągałaby przychody powodujące zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczenia (regulacje wynikające z Ustawy emerytalnej).

Podstawa prawna:

Ustawa wypadkowa (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) [Dz. U. 2002, nr 199 poz. 1673 ze zmianami]

Ustawa emerytalna (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) [Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79(1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *