Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Dodał

careZ dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zapisy ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. W związku z tym opiekunowie osób niepełnosprawnych będą się mogli starać o przyznanie świadczeń przedemerytalnych. Dotyczy to osób, które ze względu na zgon swoich podopiecznych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia zasiłku opiekuńczego, bądź zasiłku dla opiekuna.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego będzie możliwe po spełnieniu wymaganych warunków, które określa ustawa o świadczeniach przedemerytalnych w art.2, do którego dodano pkt 4a mówiący o:
a. konieczności zarejestrowania się we właściwym PUP w ciągu 60 dni, jakie miną od daty ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (albo specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna). Należy pamiętać, że świadczenie to winno być pobierane w sposób nieprzerwany przez okres 365 dni, a jego utratę powinna spowodować śmierć osoby będącej pod opieką zainteresowanego
b. konieczność osiągnięcia do dnia w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego / specjalnego zasiłku opiekuńczego / zasiłku dla opiekuna:
-wieku co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
-okresu uprawniającego do emerytury, który wynosi minimum 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn.

Poza tym niezbędne jest spełnienie warunków związanych z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, która zgłasza go do organu rentowego (stosownego z uwagi na miejsce zamieszkania). Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dowody potwierdzające prawo do tego świadczenia (m. in. zaświadczenie właściwego organu potwierdzającego pobieranie przez okres minimum 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego / specjalnego zasiłku opiekuńczego / zasiłku dla opiekuna oraz dokumentów potwierdzających utratę prawa do wspomnianego świadczenia wynikającą ze śmierci osoby, wobec której opieka była sprawowana.

Równocześnie nowelizowana ustawa przewiduje możliwość korzystania z zasiłku dla bezrobotnych. Będą mogły z niej skorzystać osoby, które przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrowanie się w urzędzie pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. A wszystko to wyłącznie w okolicznościach, gdy utrata prawa do zasiłku nastąpiła na skutek zgonu podopiecznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 października 2016r o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2016, poz. 1940)

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 99 (1349) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *