Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dodał

bank2Chcąc zapewnić bliskim szybki dostęp do pieniędzy na wypadek swojej śmierci, posiadacz rachunku może ustanowić w banku dyspozycję, na podstawie której środki mogą zostać natychmiast przekazane (w ramach narzuconego przez Prawo bankowe limitu) osobom przez niego określonym.

Zgodnie z zapisami w art. 56, ust. 1 Prawa bankowego posiadacz rachunku bankowego (oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty) może złożyć dyspozycję wkładem, na podstawie której bank po jego śmierci przekaże środki wskazanym przez niego osobom. Mogą to być tylko osoby najbliższe – małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Nie dopuszcza się wskazania osoby, z którą łączą nieformalne związki, lub dalsze pokrewieństwo.

Właściciel konta może wyznaczyć do pobrania z rachunku określonej kwoty jedną lub więcej osób. Istotne, aby kwoty, które w sumie wskaże, nie przekroczyły limitu, który narzucony jest jako 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc pracy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków. Wysokość wspomnianego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te muszą być aktualne dla miesiąca poprzedzającego śmierć posiadacza rachunku.

Przykładowo, gdyby osoba dysponująca wkładem pieniężnym zmarła w styczniu 2017 roku, to maksymalna dyspozycja na rachunku bankowym, jaką mogła ustanowić, miałaby wysokość równą 20-krotności kwoty 4635,02 zł, czyli 92700,40 zł. Kwota 4635,02 zł to w/w wynagrodzenie z grudnia 2016 roku.

Dysponent może wskazać do podjęcia pieniędzy ze swojego rachunku jedną lub więcej osób. Przy czym, jeśli ogólna suma, którą przeznaczył do podjęcia będzie wyższa niż wspomniany limit, to uznana zostanie dyspozycja późniejsza. Ma ona pierwszeństwo przed tymi nadanymi wcześniej.

Posiadacz rachunku w każdej chwili może zmienić zdanie odnośnie osób mogących pobrać fundusze, albo kwoty jaką mogą one wypłacić.

Co istotne, poprzez pobranie kwoty wypłaconej tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, osoba ją pobierająca nie staje się z automatu zapisobiercą, ani tym bardziej spadkobiercą właściciela rachunku. Pobrana kwota nie wchodzi też do spadku po posiadaczu rachunku.

Podstawa prawna:

Prawo bankowe (Dz. U. 2016, poz. 1988)

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *