Jak obliczyć odprawę zwalnianemu pracownikowi?

Dodał

?2O wysokości wypłacanej odprawy decyduje czas, przez jaki pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Może ona wynieść nawet trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż piętnastokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 2.000 zł. W przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 20 osób pracuje od 10 lat. Z przyczyn go niedotyczących (likwidacja stanowiska pracy) został zwolniony w pierwszym kwartale 2017 roku. W związku z powyższym mężczyzna otrzymał odprawę w kwocie 6.000 zł brutto. Jest to trzykrotność jego miesięcznego wynagrodzenia, a taką wysokość odprawy przewiduje się dla pracowników, którzy przepracowali w danym przedsiębiorstwie powyżej 8 lat.

Gdyby przepracował 2 do 8 lat przysługiwałaby mu odprawa w wysokości dwukrotnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 4.000zł. Przy okresie zatrudnienie krótszym niż 2 lata odprawa stanowiłaby równowartość miesięcznego wynagrodzenia za pracę, to jest 2.000zł.

Co istotne, odprawa pieniężna (inaczej – ekonomiczna) należy się pracownikom, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Jednak w przypadku tych ostatnich przyczyna nieleżąca po stronie pracownika musi być jedynym powodem jego zwolnienia (w tych okolicznościach jest nią likwidacja stanowiska).

Odprawa ekonomiczna nie może być wyższa w tym roku niż 30.000 złotych, gdyż ustawa przewiduje jej maksymalną wysokość jako piętnastokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. 15 x 2.000 zł to właśnie 30.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. Ustawa o zwolnieniach grupowych) (Dz. U. 2016, poz. 1474)

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 11 / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *